Kościele obudź się!

Powrót Jezusa jest bliższy niż kiedykolwiek. A religia i humanizm zżerają Kościół niczym zgorzel. Ludzie budują się na zafałszowanych doktrynach i subiektywnych poglądach ich duchowych przywódców. Lęk i niedowiarstwo są tak powszechne jak powietrze. Czas to zmienić!

Jako ludzie przebudzenia podjęliśmy decyzję o przywróceniu Kościołowi w Polsce realnego Chrystusowego „rysu”. Nasze działania oraz manifest w formie tez przebudzenia to „dzwonek alarmowy”.

95 TEZ PRZEBUDZENIA

1. Bóg jest Jeden.
2. Boga nie ma w jakimś określonym miejscu, lecz wszystko jest w Bogu.
3. Bóg jest tylko dobry.
4. Jezus Chrystus jest Bogiem w ciele.
5. Bóg jest dostępny dla stworzenia tylko przez Jezusa Chrystusa.
6. Poza Jezusem Chrystusem Bóg nie komunikuje się ze stworzeniem i nie liczy się ze stworzeniem.
7. Miłość Boga do człowieka polega na tym, że Bóg dał człowiekowi umożliwość uniknięcia konsekwencji za jego odstępstwo od Niego poprzez to, że należną człowiekowi karę śmierci zastąpił śmiercią Jezusa Chrystusa. Tym aktem przebaczył każdemu człowiekowi jego grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.
8. Każdy człowiek musi sam świadomie wybrać Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i Panem.
9. Gdy człowiek wybiera Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i oddaje się pod Jego panowanie, nie tylko staje się niewinny w oczach Boga, ale również jednoczy się w duchu z Bogiem – staje się z Nim jedno. Człowiek zbawiony to człowiek narodzony na nowo (odrodzony) z Bożego Ducha.
10. Zbawienia nie można utracić.
11. Jedynym prawem Boga, które obowiązuje na ziemi, jest łaska, czyli niezasłużona Boża przychylność dla człowieka i Boża zdolność w człowieku.
12. Człowiek zbawiony na ziemi jest taki jak Bóg (z wyjątkiem praw do oddawania mu Boskiej czci).
13. Człowiek zbawiony posiada możliwość stałego i osobistego komunikowania się z Bogiem.
14. Człowiek zbawiony posiada władzę nad diabłem, demonami, zwierzętami, roślinami i wszelkim pomniejszym stworzeniem.
15. Człowiek składa się z ducha, duszy (psychiki) i ciała.
16. W wyniku Bożego zbawienia nieskazitelny staje się tylko duch człowieka – dusza musi przejść proces zmiany myślenia a ciało musi się podporządkować przemienionej duszy.
17. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha nie może być opętany – czyli w jego duchu nie może zamieszkać żaden demon.
18. W duszy lub ciele człowieka odrodzonego z Bożego Ducha może zamieszkać demon.
19. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha ma władzę, aby wyrzucić każdego demona ze swojej duszy lub ciała.
20. Dusza lub ciało człowieka odrodzonego z Bożego Ducha mogą ulec chorobie.
21. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha ma moc, aby za pomocą wiary w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa uzdrowić własną duszę lub ciało.
22. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha ma moc, aby uzdrawiać chorych, wypędzać demony i wskrzeszać z martwych.
23. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha jest powołany i wyposażony przez Boga do tego, aby być w stanie skutecznie służyć w Królestwie Bożym.
24. W wymiarze duchowym nie ma różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami.
25. Kobieta – na równi z mężczyzną – może sprawować wszystkie urzędy i usługi w Królestwie Bożym.
26. Kościół to ludzie odrodzeni z Bożego Ducha.
27. Kościół jest rodziną i armią – ma tworzyć dla ludzi Bożych dom, a jednocześnie szkolić ich do wywierania Bożego wpływu na świat i do niszczenia dzieł diabła.
28. Kościołem zarządzają apostołowie.
29. Struktura wewnętrzna Kościoła jest hierarchiczna – apostołowie ustanawiają zarządców, a zarządcy rozdzielają zadania.
30. Głównym zadaniem Kościoła jest wywieranie wpływu na świat, aby przyprowadzać ludzi do Jezusa.
31. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek – jeśli ma dostęp do wspólnoty kościelnej – nie może prawidłowo rozwijać się poza nią.
32. Jednoczenie się wspólnot Kościoła jest możliwe tylko na poziomie Prawdy Bożej.
33. Biblia nie jest jedynym wyznacznikiem wiary i życia Chrześcijanina, ponieważ Biblia to nie jest Słowo Boże.
34. Słowem Bożym jest Jezus Chrystus.
35. Biblia jest zapisem wielu Bożych Prawd i jest przydatna do tego, aby prawidłowo się rozwijać w Chrystusie oraz aby wykrywać różnorakie wykrzywienia Bożych Prawd.
36. Biblię należy traktować jako dodatek do wewnętrznego prowadzenia, które pochodzi od Ducha Świętego zamieszkującego ducha odrodzonego w Chrystusie człowieka.
37. Między Bogiem a człowiekiem nie ma żadnego innego pośrednika niż Jezus Chrystus.
38. Żaden żywy ani umarły człowiek nie ma możliwości, by stać się łącznikiem pomiędzy ludźmi a Bogiem.
39. Żaden żywy ani umarły człowiek nie ma możliwości, by stać się łącznikiem pomiędzy ludźmi a Jezusem Chrystusem – z Jezusem Chrystusem można skontaktować się tylko osobiście.
40. Maria, matka Jezusa nie jest ani współodkupicielką ani w żadnym innym stopniu nie przyczynia się do osobistego spotkania się z Bogiem w Jezusie Chrystusie oraz nie przyczynia się do utrzymywania relacji z Bogiem w Jezusie Chrystusie.
41. Modlitwa to skierowanie się na Boga w imieniu Jezusa Chrystusa.
42. „W imieniu Jezusa” oznacza, że człowiek korzysta w pełni z tego, co zrobił dla niego Jezus i zgadza się w pełni z poglądami Jezusa, będąc im posłusznym (na miarę swojego aktualnego poznania).
43. Osoba nienarodzona z Bożego Ducha jest w stanie modlić się tylko modlitwą grzesznika – czyli oddać w modlitwie życie Jezusowi.
44. Żaden przedmiot nie jest święty, czyli szczególny w oczach Boga.
45. Żadne miejsce na ziemi nie jest święte, czyli szczególne w oczach Boga.
46. Żaden naród i rasa ludzka nie są święte, czyli szczególne w oczach Boga.
47. Nie istnieje kapłaństwo w formie nominowania człowieka.
48. „Kapłanem”, czyli człowiekiem, który prezentuje Boga i Jego prawidła przed ludźmi, jest każdy człowiek, który narodził się na nowo z Bożego Ducha.
49. System sakramentów jest zwiedzeniem, ponieważ powoduje, że człowiek przenosi swoją uwagę ze Stworzyciela na stworzenie.
50. Humanizm jest zwiedzeniem, ponieważ powoduje, że człowiek przenosi swoją uwagę ze Stworzyciela na stworzenie.
51. Religia jest zwiedzeniem, ponieważ doprowadza do intelektualno-emocjonalnego badania Osoby Boga – wytwarza przy tym schematy, których powielanie zamyka ludzi na osobiste szukanie Boga jako Pana i Zbawiciela.
52. Moralność jest wytworem ludzkim a nie nakazem Bożym i nie może być traktowana inaczej jak w kategoriach służenia lub szkodzenia sprawie Bożej.
53. Nacjonalizm jest grzechem.
54. Rasizm jest grzechem.
55. Nie ma rozróżnienia pomiędzy grzechami na grzechy lekkie i grzechy ciężkie.
56. Nie istnieje coś takiego jak „grzech śmiertelny”, czyli grzech niewybaczalny.
57. Jedynym grzechem, za który idzie się do piekła, jest grzech nieuznania Jezusa jako Zbawiciela i Pana.
58. Pokuta to odwrócenie się od grzechu a nie kara lub zadośćuczynienie.
59. Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym elementem doświadczenia Boga.
60. Chrzest w Duchu Świętym dotyczy tylko człowieka odrodzonego z Bożego Ducha.
61. Chrzest w Duchu Świętym uzdalnia człowieka do:
- nadnaturalnego pragnienia szerzenia Królestwa Bożego,
- nadnaturalnej odwagi w szerzeniu Królestwa Bożego,
- nadnaturalnego poświęcenia swojego życia ku szerzeniu Królestwa Bożego,
- przyjęcia i poruszania się w darach Ducha Świętego.
62. Dar nadnaturalnego mówienia innymi językami nie zawsze towarzyszy człowiekowi podczas chrztu w Duchu Świętym.
63. Chrzest w wodzie nie jest potrzebny do zbawienia wiecznego.
64. Chrzest w wodzie jest:
- proroczym gestem, który obrazuje duchowe odrodzenie,
- ujawnieniem się w duchowej rzeczywistości chrzczonej osoby, jako człowieka należącego do Boga,
- prośbą do Boga o pomoc w uregulowaniu spaczonego sumienia.
65. Wieczerza Pańska (Komunia) nie jest niczym mistycznym – jest gestem proroczym, a jej celem jest przypomnienie duszy, co zrobił dla niej Jezus Chrystus oraz pobudzenie wiary człowieka, który w niej uczestniczy, w Boże Prawdy.
66. Podczas Wieczerzy Pańskiej (Komunii) nie następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
67. Małżeństwo nie jest dla Boga ale dla ludzi, a więc nie zawiera się go przed Bogiem ale przed ludźmi.
68. Małżeństwo zachodzi pomiędzy odrodzonym z Bożego Ducha mężczyzną i odrodzoną z Bożego Ducha kobietą – żaden inny związek nie jest małżeństwem.
69. Małżonkowie mogą się rozwieść, jeżeli dojdą do wniosku, że ich małżeństwo nie jest zbudowane na prawdziwej Miłości.
70. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha, który się rozwiódł, może pobrać się ponownie.
71. Życie seksualne małżonków nie jest niczym ograniczone, jak tylko tym, na co zgodzą się oboje.
72. Bóg nie rządzi ziemią – władzę nad nią przekazał człowiekowi.
73. Bóg nie jest suwerenny wobec stworzenia – wszelka Jego ingerencja w stworzenie odbywa się poprzez wiarę człowieka w łaskę Boga.
74. Nikt z ludzi nie może zasłużyć na Bożą akceptację za pomocą swoich czynów.
75. Boże zasady (Prawdy) ustanowione dla stworzenia są stałe i niezmienne.
76. Relatywizm wobec Bożych zasad jest grzechem.
77. Uczestniczenie w jakimkolwiek systemie lub obrzędzie sakralnym nie daje człowiekowi możliwości poznania lub zbliżenia się do Boga.
78. Narodzenie z Bożego Ducha nie jest zmianą zachowań lecz zmianą natury.
79. Narodzony z Bożego Ducha człowiek nie posiada już starej natury czyli nie posiada ego.
80. „Grzech pierworodny” oznacza, że człowiek rodzi się na ziemi z obumarłym duchem i dopiero przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela i Pana powoduje, że duch człowieka ożywa.
81. Chrzczenie dzieci nie powoduje, że znika w nich „grzech pierworodny”, czyli nie powoduje ożywienia ich obumarłego ducha.
82. Powołanie człowieka mieści się w jego osobowości (którą tworzą jego wrodzone cechy i talenty). 83. Człowiek rodzi się z określoną osobowością.
84. Charakter człowieka Bożego jest kształtowany poprzez jego posłuszeństwo Prawdom Bożym – proces ten nazywa się uświęceniem.
85. Prawda jest naturą Boga.
86. Miłość jest charakterem Boga.
87. Wiara jest jedyną formą komunikacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
88. Bóg – pomimo tego, że jest Jeden – objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
89. Ojciec to Bóg. Syn to Bóg. Duch Święty to Bóg. Zatem nie ma znaczenia, czy odrodzony z Boga człowiek używa w swoich wypowiedziach formuły: „w imieniu Jezusa” czy też: „w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego” (lub też używa osobno każdego z imion).
90. Człowiek narodzony z Bożego Ducha nie musi cierpieć – za wyjątkiem sytuacji związanych z tym, że jest prześladowany z uwagi na szerzenie Królestwa Bożego.
91. Bożą wolą jest absolutny sukces człowieka narodzonego z Bożego Ducha.
92. Są trzy przestrzenie funkcjonowania człowieka:
- duch (gdzie mieści się element odpowiedzialny za społeczność z Bogiem, intuicja i sumienie),
- dusza (czyli psychika, która jest siedzibą myśli, emocji i decyzji),
- ciało (czyli elementy fizyczne i zmysły).
93. Czyśćca nie ma.
94. Spowiedź jest osobistym wyznaniem grzechów Bogu i żaden człowiek nie musi w tym pośredniczyć – tym bardziej żaden człowiek nie musi brać udziału w procesie „rozgrzeszania” czyli odpuszczenia grzechów.
95. Dziesięć przykazań danych Izraelowi przez Boga zostało wypełnione przez Jezusa Chrystusa i obecnie nie posiada już mocy prawnej i sprawczej.